USD
EURO
ALTIN

ODA AİDATLARINDAKİ FAİZE AF

Polatlı Ticaret Odası üyelerine müjde. Geciken oda aidatlarının zammı affa gidiyor. Polatlı Ticaret Odası tarafından duyuruda oda aidatlarının geciken faizlerine af getirildi açıklaması yapıldı. 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre Gecikmiş oda aidatlarında faiz cezalarının affına ve taksitlendirilmesine yönelik kanun 19.08.2016 tarihli ve […]

ODA AİDATLARINDAKİ FAİZE AF

Polatlı Ticaret Odası üyelerine müjde. Geciken oda aidatlarının zammı affa gidiyor. Polatlı Ticaret Odası tarafından duyuruda oda aidatlarının geciken faizlerine af getirildi açıklaması yapıldı. 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre Gecikmiş oda aidatlarında faiz cezalarının affına ve taksitlendirilmesine yönelik kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Polatlı Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama şu şekilde ;
1-) Anılan madde 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2 nci taksitleri madde kapsamı dışındadır.
2-)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.
3-) Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.
4-) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.
5-) Başvuru üzerine, Odamız tarafından üyenin asıl alacağı toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan 5 taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 31 Aralık 2016 – 31 Ocak 2017 – 28 Şubat 2017 – 31 Mart 2017 – 30 Nisan 2017)
6-) Başvuru üzerine hesap edilen aidat aslı 120 no’lu hesaptan 123 no’lu hesaba aktarılır.
7-) Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek taksitin ödenmediği tarih itibariyle 13 no’lu hesapta kalan borç tutarı 120 no’lu hesaba devredilir. Yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.
8-)Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartına da taksitlendirilebilir.
9-)Odamız aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanın yollarına baş vurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra sonraki kısım için icra takibine devam edilir.
10-) Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak olup, taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üye, Odamız Yönetim Kurulu kararı ile askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonuna kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır.
Konuyla ilgili işlem yaptırmak isteyen PTO üyeleri muhasebe birimiyle irtibata geçebilir.
 
AYSUN YILMAZ BENLİ

FACEBOOK YORUMLARI